7-8 ноември 2020 | гр. ПЛЕВЕН - Мания Тауър (пл. Република 2)

Двудневен семинар Когиталност

книги когиталност

7-8 ноември 2020 | гр. ПЛЕВЕН | 9:00-18:00 ч.

Когиталност - Всичко, което Е!

Всеки семинар Когиталност е взаимодействие, което се случва по време на самото събитие – уникално, индивидуално, неповторимо. Поради това винаги поставянето на програма е относителна задача, защото Когиталност е теория и практика, базирана и развита върху принципите на Вселената, върху научните открития, върху древните знания и върху разбирането, че Всеки Е Източник!
***
Като принцип всеки от трите дни на семинара е организиран в 5 части, обособени по 90 мин., с 15 мин. почивка между тях и обедна почивка 45 мин. В същото време събитието се развива спрямо търсенията и желанията на участниците, поради което са възможни локални промени във времетраенето и различните елементи като съдържание. Програмата не следва строга последователност, а е в зависимост от групата, нейните интереси и въпроси, като се следват основни опорни точки.

ДЕН 1

Открития и парадокси на съществуването – научни доказателства и факти за това, че светът е енергия.

А) Материята е енергия, светът като творение на мисловността – принципи, научни доказателства и логически връзки в подкрепа на това твърдение:

– забравеният етер – преоткритата таблица на химичните елементи

– свързаност между частиците – теорема на Бел – всичко във Вселената е в неразривна връзка помежду си

– енергия и информация – експеримент на Масаки Сано – доказаната взаимозаменяемост между енергия и информация

– мисленето като основа на съществуването – Рене Декарт – Мисленето е съществуване и съществуването е мислене.

– поява на светлина от Нищото – експеримент на институт Чалмърс

– странична сила на светлината – експеримент на Хонг Танг – причина за дуалността в света

– исторически факти и документи за светлината, енергията и поява на материята: Евангелие на Тома, Изумрудените скрижали, Принципи на Хермес, Глаголица

Б) Парадокси на съществуването:

– парадоксът на близнаците – отправна точка и крайъгълен камък за разбиране на пространството и времето

– Нищо, нулева точка и материя – самоопределянето и безкрайният кръговрат на съществуването

– Дуалността „покой-движение“ – елемент от кръговрата на парадоксите.

Единение на картината между всички парченца от пъзела и разкриване на връзките между тях:

А) Триединството между Нищо, Нулева точка (проявление) и нейните две полярности (дуален свят)

Б) Модел на движение на енергията – бутилка на Клайн; принципи на трансформираната енергия

В) Поява на холограма – интерференция и дифракция; дифракционна решетка и формиране на индивидуална холограма и паралелна реалност; основни честоти на Проявлението

 Проявление на материята

А) Триединството Трансмутация – Единена лична глобална отговорност – Лична индивидуална отговорност – безкраен кръговрат и взаимовръзка между холограма, Проявление и Източник.

Б) Едновремието Тук и Сега. Причини за разтегляне на пространството (Хонг Танг). Принципи и правила за наличието на холограмна паралелна реалност, на холограмен свят.

В) Опознаването на „Закона, който не е познат“ – Вселенският закон.

Холограмата – избраното ограничение на безкрайния Потенциал.

А) Причини за преживяване на отделеност –  защита, емоции, филтрации, зона на комфорт

Б) Честотите – основа и първопричина за проява и съществуване – поява на формата (холограма)

В) Атомът – характеристики и свойства. Експеримент на Антон Цайлингер. Материята като вълна.

Г) Протонът – избраната реализирана вероятност.

Протонни полета (жизнена енергия, рейки, ефект на кухите структури)

А) Митохондриите – енергийна централа за протонни полета и превръщане на Потенциала на Източника във възможности на холограмата.

– огледала на Козирев – обяснение и принцип на действие. Навлизане в едновремието. Осъзнаване на различните холограми като единна същност, наречена Източник.

– кухи структури – откритието на В. Гребенников и неговите приложения

– Универсална енергия, рейки, чи, ци, прана, мана… – жизнената енергия – творец и консуматор на потенциала Себе си – практически приложения.

Б) Разгръщане на ограничението за получаване на информация.

  • Регресия
  • Прогресия
  • Навлизане в други паралелни реалности
  • Сънища
  • Интиуция
  • Ченълинг
  • Медитация

Ден 2

Кръговрат между протонно поле и Потенциал на Източника – творене и отразяване на света в едновремие. Индивидуална паралелна реалност.

А) Честотни портали и взаимодействия между индивидуалните реалности на всички холограми.

– Филтрациите – механизми за адаптация и/или защита.

Б) Смисълът на съществуването

– избор на посока навън

– избор на посока навътре

В) Триединството Мисъл – Решение – Действие – реализация на избора

Практическо приложение: Медитация

Медитацията е разгръщането на ограничението до безкрайния Източник – честотен портал към Себе си. По време на медитация е възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, картини, вълнови полета, видения, разговор с известни или починали личности и други.

Важно: Медитациите се изпълняват съобразно настройките на участниците в семинара и тяхното търсене:

– Медитация за преоткриване на паралелни реалности – създаване на честотен портал с Атлантида и разгръщане до безкрайността

– Медитация за осъществяване на контакт с други същности – арктуриански честоти за връзка с Всичко, което Е!

– Медитация чрез състояние „болъгар“ за връзка с индивидуалната уникалност през вековете – гърлено пеене и Многая лета

– Медитация за връзка с деветте изначални честоти и вселенския език сензар – гърлено-вибрационно пресъздаване на глаголицата

– Медитация с честоти от Царичина – портал към други Вселени

 

Практическо приложение: Сънища

Сънищата – портал към „съветите“ на Източника (информация за адаптация и успешно развитие на холограмата в околната среда – индивидуалната паралелна реалност).

– Механизъм за запомняне на сънищата.

– Символите в сънищата – речник.

– Тълкуване.

 Практическо приложение: Регресия и Прогресия. Паралелни реалности.

–  Преживяване на прогресия или регресия по време на семинара. Насоки от информационното поле на Източника чрез преживяване на минали или бъдещи виртуални (вероятностни) състояния с цел подобряване или промяна на самия избор Тук и Сега.

– Навлизане в паралелна реалност. Липса на минало и бъдеще. Едновремие на съществуването. Избор-Решение-Действие – основа за промяна на паралелната реалност. Логическа свързаност и обяснение за творене и промяна на реалността.

Единение на всички парченца от пъзела
Когиталност – Всичко, което Е!

Обобщение на семинара и финално преливане на връзките между всички парченца от пъзела.

Със самообучението Академия Когиталност всеки получава ежедневен достъп до: водени медитации, упражнения, честотно звуколечение, библиотека с над 100 заглавия; видеотека с повече от 100 видео материала; онлайн видео лекции; речник с термини; радио-релакс; статии и обяснения…  както и ежедневни имейл съобщения, разгръщащи и възвръщащи възможностите ти на Творец – към, на и за  Всичко, което Е!

Shopping Cart
Scroll to Top