Що е енергия? Парадокси и Отговори

Липсата на обективно съществуваща физическа реалност ни изправя пред въпроса какво е материя. И щом достигаме до извода, че материята е енергия, ограничена от енергия (поле), то тогава е естествен и следващият въпрос – какво в същността си представлява енергията?

Според официалната дефиниция,

енергията (от старогръцки ἐνέργεια – активност, работа, сила в действие) е скаларна физична величина, която характеризира способността на дадена система да променя състоянието на заобикалящата я среда или да извършва работа. Енергията е величина, която може да бъде приписана на всяка частица, предмет или система. Но ако „материята“ или „обективната реалност“ са също енергия, то изпадаме в омагьосания кръг на логичния извод, че енергията е промяна на енергия. Освен това немският физик Херман фон Хелмхолц установява, че всички форми на енергия са еквивалентни и само се превръщат една в друга. При всички тези трансформации цялата енергия остава непроменена. Енергията не може да бъде създавана или унищожавана – този принцип е известен като Закон за запазване на енергията. Така излиза, че енергията е всичко и всичко е енергия. Но какво все пак е енергия?

За да отговорим на този въпрос, ще се базираме на експеримента на група японски физици (Масаки Сано и колеги, Токийски университет), които за първи път през 2010 г. успяват да превърнат информация в енергия. Изследването е базирано на теоретичните изчисления на Лео Сцилард (1929г.) и е публикувано в списание „Нейчър“. Доказано по време на експеримента става преминаване на информацията в енергия и обратно. Изследователите успяват да увеличат потенциалната енергия на молекулите само чрез информацията за тяхното движение и без да прилагат допълнителна енергия. При това те достигат до коефициента на трансформиране на информацията в енергия:

1 bit (бит информация) = 3.10-21 J (Джаул енергия).

Това означава, че ако всичко е енергия, то е и информация, т.е. всичко съществуващо е информационен потенциал. При промяна на този потенциал под каквато и да е форма (подаване на информация, повишаване или намаляване на температура, усилване или отслабване на електромагнитни полета), въз основа на теоремата на Бел, се променят и всички свързани с него частици. Така като цяло системата остава балансирана, уравновесена. Мигновената свързаност на частиците означава, че и всички промени в тази система се балансират мигновено.

Достига се до извода, че цялата система, всичко съществуващо, е едно неразривно свързано цяло, което е само информация. А информацията представлява налично (не)използваемо знание, свързано със свойството да се поражда многообразие от състояния, които да се предават при взаимодействие. При липса на обективна физическа реалност и материални обекти, информацията представлява знание единствено и само като потенциал. Това е знание без взаимодействие и състояния – просто потенциал, или иначе казано – Нищо…

Статията е вдъхновена от енциклопедия Когиталност – Всичко, което Е! (част първа: Ти-Източникът)

Изразете себе си, като дадете мнение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top